Eat

Hibachi Japan Steak House & Sushi Bar

Japanese, Steak, Sushi Bar

2251 Front St.
Cuyahoga Falls, OH 44221

330.928.3333